با کمک نیکوکاران و سازمان بهزیستی همدان کارگاه آموزشی تولیدی پوشاک تجهیز و راه اندازی شده و تعداد 15 تن از توان یابان مشغول تولید می باشند .

با کمک موسسه صبح الوند و آموزش های مورد نیاز 3 تن از توان یابان میناکاری روی سفال را به مرحله تولید رسانده اند .