c_240_160_16777215_00_images_site_sharayet.jpg

1. پر کردن فرم استفاده از خدمات مؤسسه که در محل مؤسسه موجود است.

2. پس از دسته بندی نیازها، اولویت بندی و تأمین منابع مالی و فیزیکی از طرف مؤسسه با متقاضی تماس گرفته خواهد شد.

3. آموزش های ما برای کسانی که توانایی مالی نداشته باشند رایگان می باشد.