حساب جاری شماره 2 - 33023 - 801 بانک پارسیان به نام آقایان محبیان - بادامی

حساب جاری شماره 0107495675000 بانک صادرات شعبه امام زاده عبدالله به نام نیکوکاری صبح الوند

شماره کارت بانک صادرات 60376919990150179 به نام نیکوکاری صبح الوند