معرفی توان یاب
از آنجا که آموزش منجر به اشتغال معلولین جسمی و حرکتی هدف اصلی موسسه نیکوکاری صبح الوند است. با معرفی معلولینی که نیازمند آموزش هستند ما را در پیشبرد این هدف یاری رسانید.
گروه هدف موسسه شامل کليه معلولين جسمي حرکتي غير ذهني با معلوليتهايي چون : C.P –M.S –S.M.A- گيلن باره – پوليوميليت- انواع ديستروفيها- نقص عضو و... مي باشد . خدمات موسسه به توانيابان از 14 تا 30 سالگي به صورت رايگان ارائه ميشود.


  معرفی خیرین

نیکوکاران و خیرین را برای کمک به آموزش و اشتغال توان یابان به موسسه معرفی نمایید .