نحوه کمک به مؤسسه:


1- همفکری و پیشنهاد برای ارتقاء فعالیت های مؤسسه

2- کمک های مدیریتی در راهبری بهتر مجموعه

3- کمک های آموزشی

4- کمک های ایجاد زمینه اشتغال برای آموزش دیدگان

5- تأمین مواد مصرفی

6- کمک های نقدی به حساب جاری شماره 2- 33023 - 801 به نام آقایان نیلی ، محبیان ، بادامی