کمک های دریافتی تاکنون: 


1- سرمایه گذاری برای رهن مؤسسه به مبلغ یک میلیارد ریال توسط سه نفر از خیرین 

2- هدایای هنری به مبلغ 200,000,000 ریال از مؤسسه رعدالغدیر تهران 

3- کمک های نقدی اشخاص ضمناً به مبلغ 250,000,000 ریال 
- همچنین تعدادی از خیرین به صورت ماهانه به موسسه کمک می کنند. 

4- تجهیزات اهدائی شرکت گاز استان همدان و تعدادی اشخاص حقیقی و حقوقی 

5- تجهیزات رایانه ای کلاسهای آموزشی توسط جمعی از خیرین